Đại Sát Lục Hệ Thống

Đại Sát Lục Hệ Thống

Đánh giá: 4.8/5

Nhất Thủ Giang Hồ Khúc, Vô Biên Sát Lục Khởi. Đao Xuất Huyết Hà Quỷ Thần Kinh, Nhất Kiếm Quang Hàn Thập Cửu Châu.