Đại Tiên Nhiêu Mệnh

Đại Tiên Nhiêu Mệnh

Đánh giá: 4.7/5

Tu hành có ba môn, Thiên Môn, Nguyên Môn, Tiên Môn. Thiên Môn phá, siêu phàm thoát tục, hưởng thụ ba trăm năm, là nhân trong tiên. Nguyên Môn phá, di thế độc lập, thọ tựa Nam Sơn, là tiên trong tiên. Tiên môn phá, là tiên thượng tiên... Thiên địa mục nát mà ta bất hủ, nhìn xuống nhân gian, cười xem lịch sử gợn xóng. PS: Quyển sách chuyện xưa còn lưu nhiệt, phàm nhân đăng tiên, từng bước nhiệt huyết, ưa thích cái này một loại cầu cất chứa, cầu dưỡng sách.