Cơ Duyên Liêu Thiên Quần

Cơ Duyên Liêu Thiên Quần

Đánh giá: 5/5

Ngài bầy bạn 'Cự Hình Linh Tinh Khoáng' mở ra vị trí cùng hưởng, phải chăng bắt đầu dùng hướng dẫn công năng? Ngài bầy bạn 'Đệ Thập Đạo Tắc' thượng truyền bầy văn kiện —— cấm thuật. Bổ Thiên Thuật, phải chăng download. Ngài bầy bạn 'Thập Vạn Niên Tinh Nguyên Quả' giới thiệu tự thân công năng, lại cung cấp thu hoạch mình tốt nhất công lược, phải chăng ngắt lấy. Toàn thế giới không tồn tại 'Còn sống' đặc tính vô chủ cơ duyên tổ một cái group chat, bầy bên trong từng cái đều là cơ duyên, nói chuyện lại êm tai, còn hiểu vô tư kính dâng, siêu thích nơi này!