Phần Thiên Long Hoàng

Phần Thiên Long Hoàng

Đánh giá: 4.3/5

Tà Long, vạn linh chi tể, sát phạt Chi Chủ. Hoa Hạ cuối cùng một cái "Mạc kim giáo úy" Hàn Tiêu, dò xét ngàn năm cổ mộ ngẫu được một cái Tà Long Phần Thiên luân, hồn xuyên Dị Giới, được Thái Cổ Tà Long chi truyền thừa, ác chiến thiên hạ! Vũ Động Càn Khôn ngân hà, thân tàu thuỷ hồi trở lại vạn kiếp, mà lại xem Hàn Tiêu dùng Tà Long máu huyết, thôn phệ vũ trụ thiên địa, khống chế vô tận sinh linh, thành tựu một đời Phần Thiên Long Hoàng!