Quyền Tài

Quyền Tài

Đánh giá: 3.8/5

Một lần ngoài ý muốn làm hắn nắm giữ năng lực đặc thù có thể đem thời gian quay trở lại sáu mươi giây trước đó! Tại chỗ phòng lãnh đạo trước mặt nói sai chuyện hắn có thể hồi lui thời gian lần nữa bù đắp trong lời nói sơ xuất! Tại chính trị đột nhiên sự kiện bên trên phán đoán sai phương hướng lúc, hắn có thể hồi lui thời gian, làm ra hoàn mỹ nhất đứng thành hàng! Tại người khác mua phỉ thúy hàng len dạ cắt ra xanh lúc, hắn có thể hồi lui thời gian, đem có xanh có khiếu giành trước mua qua đây! Trong lòng nghi nữ nhân gặp tai nạ giao thông lúc, hắn có thể hồi lui thời gian, đem nữ nhân từ trong lúc nguy hiểm sớm giải cứu đi ra! Kết quả là... Một tiểu nhân vật nghiệp quan chi lữ giật lại mở màn!