Thần Cấp Đạo Mộ Hệ Thống

Thần Cấp Đạo Mộ Hệ Thống

Đánh giá: 2.5/5

Leng keng —— " "Hoan nghênh tiến vào Thần Cấp Đạo Mộ Hệ Thống, mời ngài lựa chọn nghề nghiệp —— 1: Mò kim giáo úy 2: Phát khâu trung lang tướng 3: Tá lĩnh lực sĩ 4: Bàn sơn đạo nhân " "1: A, quả đoán mò kim giáo úy, tuyển 1 a!" "Leng keng —— nghề nghiệp lựa chọn thành công, mời tiếp thu cái thứ nhất sơ cấp nhiệm vụ, móc xuống cách vách ngươi lão Vương gia mộ tổ —— "